บทความ

บทสวดมนต์ ที่จะช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้น
Image


บทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวร
เพื่อบรรเทาทุกข์ ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น
ทั้งการเงิน การงาน ธุรกิจ ความรัก สุขภาพ

  • ตามแนวทาง อ.นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์
  • เรียบเรียงโดย พระอาจารย์ ดร.สิงห์ทน นราสโภเริ่มบทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวร

 

      


        อาราธนาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยการอนุโมทนามัย และบารมีปกป้อง เมตตาเปิดทางการเจริญพุทธมนต์บทสำคัญนี้ ขอวาจาสิทธิ์บังเกิดผลเป็นอัศจรรย์


        โอม อุ มะ นมัสสิตะวา นบพระศาสดา นบธรรมคัมภีร์ นบสงฆ์สิกขา นบอาจารี นบโหราตรี เวทย์วิทย์ ศาสตร์ไสย พระพุทธัง ประสิทธิ พระธัมมัง ประสิทธิ พระสังฆัง ประสิทธิ เทวดา ประสิทธิ อาจารย์ ประสิทธิ สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยะ สิทธิเตโช สิทธิลาโภ สัพพะสิทธิ ภะวันตุเม ประสิทธิเม อาจารย์


        ข้าพระพุทธเจ้า ... (ชื่อ)… ขออนุโมทนาความดีกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ นับตั้งแต่องค์ปฐม (พระพุทธเจ้าพระองค์แรก) จนถึงพระองค์ปัจจุบัน ขออนุโมทนาความดีกับพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์

        ขออนุโมทนาความดีกับพระธรรมทุกธรรมบท ขออนุโมทนาความดีกับพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทุกพระองค์ ขออนุโมทนาความดีกับพรหมเทพ พระโพธิสัตว์ที่เป็นสัมมาทิฏฐิทุกพระองค์ ขออนุโมทนาความดีกับเทวดาที่ทำหน้าที่ดูแลการเจริญพุทธมนต์ของชาวพุทธทุกพระองค์ ขออนุโมทนาความดีกับเทวดาที่ทำหน้าที่ดูแลการเจริญสมาธิวิปัสสนากรรมฐานของชาวพุทธทุกพระองค์

        ตลอดจนท่านเจ้าที่เจ้าทาง เจ้าบ้านเจ้าเรือนที่ปกปักรักษาที่แห่งนี้ รวมถึงเทพสถิตย์ในวัตถุมงคล เครื่องราง ของขลังในที่นี้ ครูบาอาจารย์และเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าก็ดี ขอพระเมตตาจากทุกท่านทุกพระองค์ ทั้งที่ทราบนามและไม่ทราบ ทั้งที่ระลึกได้และระลึกไม่ได้

        ได้โปรดเปิดทาง เปิดโอกาสให้ ข้าพระพุทธเจ้า เจริญพุทธมนต์บทสอนเจ้ากรรมนายเวร (เรียบเรียงโดยพระอาจารย์ ดร.สิงห์ทน นราสโภ) ได้เป็นผลสัมฤทธิ์ สำเร็จ เกิดประโยชน์สุขทันทีทันใด ก่อเกิดปัญญารู้แจ้งในกฎแห่งกรรม เข้าถึงสัจธรรมได้โดยง่าย และได้โปรดคุ้มครองป้องภัยแก่ข้าพระพุทธเจ้า ในระหว่างที่เจริญพุทธมนต์บทนี้ ขอให้วิญญาณทั้งหลายได้มีโอกาสฟังพุทธมนต์นี้ สามารถเข้าใจได้โดยง่าย อีกทั้งรับบุญกุศลแล้วคลายทุกข์ในทันทีทันใดด้วยเถิด


        นะทรงฟ้า โมทรงดิน พุทธทรงสินธุ์ ธาทรงสมุทร ยะทรงอากาศ พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูภัยพาล วินัสสันติ นะ กาโร กะกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน นานาจิตเต พุทธะกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธา กาโร ศรีศากะยะมุนี โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ เมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา นะมามิหัง พุทธบูชา มหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มหาปัญโญ สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห อะระหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา นะมามิหังมหามุทิตาโมทนาสาธุทิพย์
มหามุทิตาโมทนาสาธุทิพย์
มหามุทิตาโมทนาสาธุทิพย์บทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวร

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(ว่า 3 ครั้ง)


พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ


        อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ

        ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติฯ (อ่านว่า วิญญูฮีติ)

  •         สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติฯ


(จุดเริ่มต้น กรณีสวดรอบที่ 2 เป็นต้นไป)


        *สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ อัพ๎ยาปัชฌา โหนตุ อะนีฆา โหนตุ สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ (เมตตา)
สัพเพ สัตตา สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ (กรุณา)
สัพเพ สัตตา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ (มุทิตา)
    สัพเพ สัตตา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ (อุเบกขา)


        ทุกขโต ทุกขะฐานันติ วะทันติ พุทธา นะ หิ เวเรนะ เวรานิ สัมมันตีธะ กุทาจะนัง อะเวเรนะ จะ สัมมันติ เอสะ ธัมโม สะนันตะโนฯ

        พุทโธ พุทธัง รักษา ธัมโม ธัมมัง รักษา สังโฆ สังฆัง รักษาฯ พุทโธ พุทธัง อะระหัง ธัมโม ธัมมัง อะระหัง สังโฆ สังฆัง อะระหังฯ พุทโธ พุทธัง กัณหะ ธัมโม ธัมมัง กัณหะ สังโฆ สังฆัง กัณหะ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ภะวันตุ เมฯ*


        นะสาเปเส พุรุอะกัง ปะริปัตตัง ปะริขันตัง มัจจุราชา นะ ภาสะติ มัจจุราชา นะ ปัสสะติฯ สุญญะโต โลกัง อะเวกขัสสุ …( ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ของตนเอง หรือผู้ที่ต้องการสวดให้)… สะทา สะโต อัตตานุทิฏฐิง อูหัจจะ เอวัง มัจจุตะโร สิยา เอวัง โลกัง อะเวกขันตัง มัจจุราชา นะ ปัสสะติฯ

  •         อิมัง สัจจะวาจัง อธิฏฐามิ ทุติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจัง อะธิฏฐามิ ตะติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจัง อะธิฏฐามิ

        โย ทัณเฑนะ อทัณเฑสุ อัปปะทุฏเฐสุ ทุสสะติ ทะสันนะมัญญะตะรัง ฐานัง ขิปปะเมวะ นิคัจฉะติ เวทะนัง ผะรุสัง ชานิง สะรีรัสสะ จะ เภทะนัง คะรุกัง วาปิ อาพาธัง จิตตักเขปัง วะ ปาปุเณ ราชะโต วา อุปะสัคคัง อัพภักขาณัง วะ ทารุณัง ปะริกขะยัง วะ ญาตีนัง โภคานัง วะ ปะภังคุณัง อะถะ วาสสะ อะคะรานิ อัคคิ ฑะหะติ ปาวะโก กายัสสะ เภทา ทุปปัญโญ นิระสัง โส อุปปัชชะติฯ

  •         หันทะทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว ขะยะวะยะธัมมา สังขารา อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติฯ อะยัง ตะถาคะตัสสะ ปัจฉิมา วาจาฯ

  •         อุททิฏฐัง โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ โอวาทะปาฏิโมกขัง ตีหิ คาถาหิ สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง กุสะลัสสูปะสัมปะทา สะจิตตะปะริโยทะปะนัง เอตัง พุทธานะ สาสะนังฯ ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต ปาฎิโมกเข จะ สังวะโร มัตตัญญุตา จะ ภัตตัส๎มิง ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง อะธิจิตเต จะ อาโยโค เอตัง พุทธานะ สาสะนันติฯ เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ

        เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเมฯ ตัต์ระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติฯ ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง ภะคะวา เอตะทะโวจะ

        เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขาฯ

        กะตะเม เอกาทะสะฯ สุขัง สุปะติ สุขัง ปะฏิพุชฌะติฯ นะ ปาปะกัง สุปินัง ปัสสะติฯ มะนุสสานัง ปิโย โหติฯ อะมะนุสสานัง ปิโย โหติฯ เทวะตา รักขันติฯ นาสสะ อัคคิ วา วิสัง วา สัตถัง วา กะมะติฯ ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติฯ มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติฯ อะสัมมูฬ์โห กาลัง กะโรติฯ อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต พรัหมะโลกูปะโค โหติฯ

        เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ อิเม เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขาติฯ อิทะมะโวจะ ภะคะวาฯ อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุนติฯ

        อายุวัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก สิริวัฑฒะโก ยะสะวัฑฒะโก พะละวัฑฒะโก วัณณะวัฑฒะโก สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทาฯ ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ จะ เตชะสา ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิ ภาค๎ยัง สุขัง พะลัง สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา สะตะวัสสา จะ อายู จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เมฯ*

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เมฯ*

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เมฯ*

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เมฯ*


***** จบบทสวดภาษาบาลี *****


เม* สวดให้ตนเอง / เต* สวดให้ผู้อื่น


________________________________________

คำแปล บทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวรและเพื่อให้เกิดพลังคุ้มครองตนเอง

  • *ควรต้องสวดด้วย

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
(ว่า 3 ครั้ง)


ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเป็นที่พึงที่ระลึก
ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึงที่ระลึก
ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึงที่ระลึก


แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเป็นที่พึงที่ระลึก
แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึงที่ระลึก
แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึงที่ระลึก
แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเป็นที่พึงที่ระลึก
แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึงที่ระลึก
แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึงที่ระลึก


        เพราะเหตุอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ทรงเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้

        พระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นสิ่งที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตน ดังนี้

        สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คู่แห่งบุรุษสี่คู่ นับเรียงตัวได้แปดบุรุษ นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้

        ขอให้สรรพสัตว์ผู้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อย่ามีเวรต่อกันเลย อย่าพยาบาทปองร้ายกันเลย อย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย ขอให้มีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด (แผ่เมตตา)

        ขอให้สรรพสัตว์ผู้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น จงพ้นจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงเถิด (แผ่กรุณา)

        ขอให้สรรพสัตว์ผู้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อย่าได้ปราศจากและอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติและบุคคลที่เป็นที่รักที่ตัวมีอยู่เถิด (แผ่มุทิตา)

        สรรพสัตว์ผู้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เป็นผู้มีกรรมเป็นของตน เป็นผู้มีกรรมเป็นทายาท เป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิด เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กระทำกรรมใดไว้ ดีหรือชั่ว จักเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้น (แผ่อุเบกขา)

        พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต่างตรัสสอนไว้ว่าทำทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นจะมาถึงตน ในกาลไหนๆ เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร เวรทั้งหลายย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเท่านั้น


        ขอคุณพระศรีรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ จงปกป้องคุ้มครองรักษา ทั้งคุณญาณบารมีของพระอริยะผู้ทรงอภิญญาทั้งหลาย จงช่วยปกป้องคุ้มครอง ช่วยให้มีอายุยืนยาว มีผิวพรรณผ่องใส มีความสุข และมีพลังคุ้มครอง เป็นเหตุให้เกิดพลังปาฏิหาริย์อันเป็นอัศจรรย์ ทำให้พญามัจจุราช (เจ้ากรรมนายเวร) ไม่พูดถึงและมองไม่เห็น (ข้าพเจ้า) นี่แน่ …( ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ของตนเอง หรือผู้ที่ต้องการสวดให้)


        เธอจงมองโลกหรือตัวเองให้ว่างเปล่า (ไม่มีตัวตน) เมื่อเข้าใจมองโลกหรือตัวเองว่า ว่างเปล่า (ไม่มีตัวตน) มัจจุราช (เจ้ากรรมนายเวร) จะมองไม่เห็นเธอ


        ขอกล่าวย้ำอธิษฐานขอให้เป็นจริงอย่างนั้นอย่างแท้จริง
แม้ครั้งที่สอง ขอกล่าวย้ำอธิฐานขอให้เป็นจริงอย่างนั้นอย่างแท้จริง
แม้ครั้งที่สาม ขอกล่าวย้ำอธิฐานขอให้เป็นจริงอย่างนั้นอย่างแท้จริง


        ผู้ใดประทุษร้ายหรือคิดร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายหรือไม่เคยคิดร้ายต่อ ลงโทษผู้ที่ไม่เคยทำความผิด ย่อมได้รับภัยร้ายแรง 10 ประการ อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างทันตาเห็น คือ


1. ได้รับทุกขเวทนา หรือทุกข์ทรมานอย่างแรงกล้า
2. สรีระร่างกายถูกทำลาย
3. เจ็บป่วยอย่างหนัก
4. มีจิตฟุ้งซ่านอย่างหนักอาจถึงกับเป็นบ้า
5. ถูกทางราชการทำโทษอย่างรุนแรง
6. ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดอย่างร้ายแรง
7. สูญเสียญาติขาดมิตร
8. ทรัพย์สมบัติมีอันพินาศฉิบหาย
9. ไฟป่าหรือไฟไหม้บ้านชนิดไม่ทราบสาเหตุไม่น่าจะเกิดภัยเช่นกัน
10. ตายไปแล้วยังตกนรกชดใช้กรรมต่อ


        มานี่สิภิกษุทั้งหลาย มา ณ บัดนี้ ฉันขอเตือนพวกเธอทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลาย (คือสิ่งที่ประกอบด้วย รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ปรุงแต่งให้เป็นตัวตน) มีความเสื่อมสิ้น สลายไปเป็น ธรรมดา พวกเธอพึงดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด (คือให้มีสติควบคุมเสมออยู่กับปัจจุบันด้วยความมีสติเสมอ) นี้เป็นพระวาจาสุดท้ายของพระตถาคตเจ้า

        พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ คือหลักคำสอนสำหรับผู้จะปฏิบัติตนเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสเป็นหลักการโดยย่อว่า การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ ธรรม 3 อย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขันติ คือความอดกลั้น เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง ผู้รู้ทั้งหลาย

        กล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอย่างยิ่ง ผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย ผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย การไม่พูดร้าย การไม่ทำร้าย การสำรวมในปาติโมกข์ ความเป็นผู้รู้ ประมาณในการบริโภค การนอน การนั่ง ในที่อันสงัด ความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่ง ธรรม 6 อย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ
บทสวดพระสูตรว่าด้วยอานิสงส์ของการเจริญเมตตาธรรม


        ข้าพเจ้า (คือพระอานนท์เถระ) ได้สดับมาแล้วอย่างนี้ฯ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหาร อารามของอนาถะบิณฑิกะคฤหบดีแห่งสาวัตถี ในกาลนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสเรียกพระภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคำนี้ว่า

        ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมตตาอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนี้ อันบุคคลบำเพ็ญจนคุ้นแล้ว ทำให้มากแล้ว ทำให้มากแล้วคือชำนาญให้ยิ่ง เป็นที่พึ่งของใจ ทำให้เป็นที่อยู่ของใจตั้งไว้เป็นนิจ อันบุคคลสั่งสมอบรมแล้ว บำเพ็ญให้มากแล้ว ย่อมมีอานิสงส์ 11 ประการ อย่างนี้อานิสงส์ 11 ประการ อะไรบ้าง ผู้เจริญเมตตาจิตนั้น
1) ย่อมหลับเป็นสุข
2) เมื่อตื่นขึ้นก็ย่อมอยู่เป็นสุข
3) หลับอยู่ก็ไม่ฝันร้าย
4) เป็นที่รักของเหล่ามนุษย์ทั้งหลาย
5) เป็นที่รักของเหล่า อมนุษย์ทั้งหลาย
6) เทวดาย่อมคุ้มครองรักษา
7) ไฟก็ดี ยาพิษก็ดี ศาตราวุธก็ดี ย่อมทำอันตรายไม่ได้เลย
8) จิตย่อมเป็นสมาธิได้รวดเร็วอย่างยิ่ง
9) ผิวหน้าย่อมผ่องใส
10) เป็นผู้ไม่ลุ่มหลงเมื่อทำ กาลกิริยาตาย
11) เมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษอันยิ่งๆ ขึ้นไป ย่อมเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกแล


        ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมตตาอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนี้ อันบุคคลบำเพ็ญจนคุ้นแล้ว ทำให้มากแล้ว ทำให้มากแล้วคือชำนาญให้ยิ่ง เป็นที่พึ่งของใจ ทำให้เป็นที่อยู่ของใจตั้งไว้เป็นนิจ อันบุคคลสั่งสมอบรมแล้ว บำเพ็ญให้มากแล้ว ย่อมมีอานิสงส์ 11 ประการอย่างนี้แล พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสธรรมปริยายอันนี้แล้ว พระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็มีใจยินดีพอใจในภาษิตของ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ด้วยประการฉะนี้แล

        ความเจริญอายุ ความเจริญทรัพย์ ความเจริญศิริ ความเจริญยศ ความเจริญพละกำลัง ความเจริญวรรณะผิวพรรณ ความเจริญสุข จงมี (แก่ข้าพเจ้า) ในกาลทั้งปวง ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งหลาย ความโศก ศัตรู และอุปัทวะทั้งหลาย อันตรายทั้งหลายเป็นอเนก จงพินาศไปด้วยเดช ความชนะความสำเร็จทรัพย์ลาภ ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข พละกำลัง ศิริอายุและวรรณะผิวพรรณ โภคะ ความเจริญและความเป็นผู้มียศ อายุยืนร้อยปี และความสำเร็จในชีวิตจงมีแก่ข้าพเจ้าฯ

        ขอสรรพมงคล จงมีแก่ข้าพเจ้า ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้า ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อ

        ขอสรรพมงคล จงมีแก่ข้าพเจ้า ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้า ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อ

        ขอสรรพมงคล จงมีแก่ข้าพเจ้า ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้า ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อ


จบท้ายให้ท่านหลับตาอธิษฐานในใจว่า..


“ขออโหสิๆๆ ได้โปรดให้อโหสิกรรมด้วยเถิด ขอเราและท่าน จงเป็นอิสระจากวิบากเวรกรรมร่วมของกันและกันนับจากนี้ ขอให้ประสพแต่ความสุข ปราศจากความทุกข์สมปรารถนาในสิ่งที่เป็นกุศลด้วยเทอญ หากมีภัย ปัญหา อุปสรรคใดๆ ขอให้รู้แก้ไขได้ทันการณ์ และสามารถเข้าถึงสัจจธรรมได้โดยง่าย”


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


แนะนำวิธีการปฏิบัติ สวดมนต์ให้ได้ผลพลิกชีวิต

1. เคารพพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยศรัทธาแท้จากใจ

2. เคารพและยอมรับกฎแห่งกรรมว่าเป็นจริงให้ผลตามจริงเป็นจริงและเที่ยงธรรม

3. สมาทานศีลห้าก่อนสวดมนต์ทุกครั้ง (พยายามรักษาให้บริสุทธิ์มากเท่าที่ทำได้) เหตุเพราะว่า ผู้มีศีลย่อมมีความน่าเชื่อถือต่อจิตวิญญาณทั้งหลาย

4. ระลึกถึงความตายเสมอ เพราะชีวิตนี้ส่วนมากอายุก็ไม่เกินร้อยปี และทุกชีวิตต้องตายทั้งหมดทั้งสิ้น

5. ระลึกถึงอนัตตา คือความว่างเปล่า ไม่มีตัวตน วางแล้วว่างจากความยึดมั่นทั้งปวงด้วยปัญญา


        หากผู้ปฏิบัติทำได้ทั้งหมดนี้ สามารถเห็นผลได้ ใน 30 วัน เนื่องจากการใช้บทนี้ต้องมีบุญกุศลมาใช้จ่ายหนี้เจ้ากรรมนายเวร ผู้ใช้บทนี้จึงจำเป็นต้องทำบุญทำทานต่อเนื่องสม่ำเสมอ จะเล็กหรือใหญ่ได้ทั้งนั้น แต่ถ้าไม่มั่นใจว่าตนเองมีบุญพอจะชดใช้หนี้กรรม ให้เตรียมตัวทานเจ 3 วัน หรือ ใส่บาตรพระ 3 วัน ก่อนเริ่มต้นการสวดมนต์บทสอนเจ้ากรรมนายเวร


แนะนำผู้อื่นสวดด้วยยิ่งได้รับผลบุญกุศล- บทความโดยเบอร์เทพ -

<- (ก่อนหน้า) เบอร์มงคลราคาถูก | วิธีทำบุญหลังเปิดเบอร์ (ต่อไป) ->
Comments

Check your number
เช็คดวงจากเบอร์มือถือ
ทำนายเบอร์

เบอร์มงคล 100%

เบอร์ทั่วไป

เบอร์มือถือมงคล

พบ 32 รายการ

4 วิธีคิด เปลี่ยนชีวิตสู่มนุษย์เงินล้านด้วยเบอร์มงคล
(การดู 5564 ครั้ง)

&nbsp;เมื่อคนทุกคนเรียนจบการศึกษา แน่นอนว่าลู่ทางแรกที่จะเริ่มทำงานสายอาชีพ คงจะหนีไม่พ้นวิถีชีวิตมนุษย์เงินเดือนแน่นอนเพราะมีหลากหลายสาขาอาชีพให้ได้ลองเริ่มกัน พนักงานเงินเดือน พนักงานประจำ พนักงานบร...


เช็คเบอร์มือถือ ทำนายดวงชะตาจากเบอร์ที่ใช้ว่าดีหรือไม่?
(การดู 1204 ครั้ง)

&nbsp;เช็คเบอร์มือถือ ทำนายดวงชะตาได้ว่าดี-ไม่ดีในยุคนี้ที่ศาสตร์พลังตัวเลขได้แพร่หลายมากขึ้น ทุกคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของเบอร์มงคล หรือเบอร์มือถือที่มีตัวเลขที่ให้ความหมายที่ดีๆมาร้อยเรียงต่อกันภา...


เบอร์มงคลเสริมชะตาชีวิต ส่งผลดีจริงหรือไม่
(การดู 1104 ครั้ง)

&nbsp;เบอร์มงคลเสริมชะตาชีวิต ส่งผลดีจริงหรือไม่เบอร์มงคล ไม่ใช่วัตถุมงคล ไม่ใช่สิ่งที่เอาไว้บูชาแล้วชีวิตจะดีขึ้นได้ แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนเชื่อว่าถ้าหากมีไว้จะช่วยเสริมพลังชีวิต เสริมชะตาชีวิตให้ผู้ที่...


ทำไมต้องเบอร์มงคล?
(การดู 1588 ครั้ง)

&nbsp;เบอร์มงคล ตัวเลขดึงดูดพลังที่ดีแก่ผู้ใช้งานเป็นประจำหากพูดถึงคงไม่มีใครนิยามความหมายอย่างเป็นทางการ เพราะเป็นสิ่งที่อยู่ในความคิดหรือความรู้สึกของแต่ละคน การจะพูดว่าเบอร์นั้นเป็นเบอร์มงคลหรือไม่...


ความสำคัญของเบอร์มือถือกับตัวเรา
(การดู 3770 ครั้ง)

ความสำคัญของเบอร์มือถือกับตัวเราหลายๆท่านน่าจะมีคำถามเหล่านี้อยู่ในใจ เบอร์มือถือมีความสำคัญกับเราอย่างไร ทำไมใช้เบอร์มือถือเลขไหนแล้วจะเกี่ยวข้องกับชีวิตได้จริงหรือ ส่งผลกับตัวเราได้หรือไม่ ทำไมถึงเป...


เบอร์มงคล เบอร์มือถือเสริมดวงดี
(การดู 3329 ครั้ง)

"ในยุคนี้บอกได้เลยว่าคงไม่มีใครไม่ใช้มือถือกันแน่นอน ทุกคนมีมือถือกันคนละเครื่อง บางคนมีมือถือสองเครื่องด้วยซ้ำ ยิ่งในยุคที่คนเรามีความวุ่นวายเพิ่มมากขึ้น บางคนงานเยอะยุ่งเหยิงก็ต้องแยกมือถือเป็นเครื่...


เบอร์มือถือกับดวงชะตาชีวิต
(การดู 2173 ครั้ง)

เบอร์มือถือส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาเราอย่างไร?ศาสตร์พยากรณ์ยุคใหม่คือการทำนายเบอร์มือถือความรู้เรื่องโหราศาสตร์และดวงดาวมีมาหลายร้อยหลายพันปีแล้ว แต่ความรู้นี้ยังไม่ตายหายไป อาจจะสมบูรณ์บ้าง ตกหล่นบ้าง มั...


เบอร์หงส์ เบอร์มงคล 289 เสริมพลังมหาเศรษฐี
(การดู 15177 ครั้ง)

&nbsp;เลขหงส์ 289 ความมั่งคั่งยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมกับเสน่ห์หลายๆคนน่าจะพอรู้บ้างแล้วว่า 289 เป็นกลุ่มตัวเลขที่เมื่ออยู่ด้วยกันแล้วจะเน้นส่งเสริมเรื่องการเงิน มีเสน่ห์ทางการเงินมาก ใช้เลข289ในเบอร์มือถือ...


5 Tips เลือกเบอร์มงคลให้ถูกหลัก
(การดู 760 ครั้ง)

5 Tips เลือกเบอร์มงคลให้ถูกหลัก “เบอร์มงคล” ถือว่าเป็นเบอร์มือถือที่รวมตัวเลขความหมายดี ที่ใช้เสริมดวงให้ดีขึ้นในหลายๆด้านในชีวิต ทั้งด้านการเงิน การงาน และความรัก เป็นสุดยอดเคล็ดลับเสริมความสำเร็จใน...


การทำนายเบอร์มือถือคืออะไร?
(การดู 4925 ครั้ง)

การทำนายเบอร์มือถือคืออะไร ทำไมถึงทำนายเบอร์โทรศัพท์ได้?หากท่านมีคำถามว่าทำไมหมอดูหรือโปรแกรมทำนายเบอร์ของเราสามารถทำนายเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ออกมาเป็นเรื่องราว เหมือนกับว่าเบอร์โทรศัพท์นั้นกำหนดชีวิต กำ...


วิธีการเลือกเบอร์มงคลยังไง? ให้เห็นผลและเหมาะสมกับคุณ แบบง่ายที่สุด
(การดู 44296 ครั้ง)

เลือกเบอร์มงคลแบบไหนถึงจะเห็นผลดีที่สุด?ขอแนะนำวิธีการที่คุณจะสามารถเลือกเบอร์มงคลไปใช้ได้เห็นผลมากที่สุด ได้เบอร์มงคลที่ดี เบอร์มงคลเสริมชีวิตที่เหมาะกับคุณมากที่สุด ด้วยระบบที่ทางเบอร์เทพคิดค้นขึ้นม...


เบอร์มงคลเสริมทรัพย์ เลขคู่การเงินและเสน่ห์
(การดู 4141 ครั้ง)

&nbsp;เบอร์มงคลเสริมทรัพย์ เลขคู่การเงินและเสน่ห์หากท่านต้องการเลือกเบอร์มงคลที่เสริมเรื่องของการเงิน ทรัพย์ และเสน่ห์ ภายในเบอร์ของท่านควรเลือกใช้เลขดังต่อไปนี้ด้วย62 , 26 เสน่ห์เจรจา พูดแล้วได้เงิน6...


เบอร์มงคลเสริมสติปัญญาความฉลาด
(การดู 1159 ครั้ง)

&nbsp;เบอร์มงคล ตัวเลขปัญญา เลขวิชาการ เสริมความรู้ เสริมด้านการศึกษากลุ่มเลขเหล่านี้ ควรต้องมีในเบอร์มือถือ หากท่านต้องการเสริมสติปัญญา ความฉลาด เหมาะกับทุกคน เพราะคนเราหากใครไม่มีปัญญา ก็เปรียบเสมือ...


ขายของออนไลน์ อยากให้ยอดพุ่ง ธุรกิจโตไว ต้องมีเลขอะไรในเบอร์มือถือ?
(การดู 1558 ครั้ง)

&nbsp;ขายของออนไลน์ อาชีพของคนยุคใหม่การขายของออนไลน์ หรือการทำธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์ในยุคนี้ บอกเลยว่าเป็นอาชีพที่มาแรงมากที่สุด ก่อนหน้านี้การขายของออนไลน์อาจจะเป็นแค่อาชีพเสริมของใครหลายๆคน เพราะสา...


ความหมายคู่ตัวเลขในเบอร์มือถือ 1 ถึง 55
(การดู 192059 ครั้ง)

ตัวเลขทุกตัวล้วนแล้วมีความหมาย มีพลังงานของมันในตัว พลังงานที่สามารถสื่อถึงตัวบุคคลผู้ใช้งานได้ สามารถทำนายออกมาเป็นนิสัยและความเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ ตัวเลขไหนมีพลังงานด้านใดบ้าง ล...


ความหมายคู่ตัวเลขในเบอร์มือถือ 56 ถึง 99 ตอนที่ 2
(การดู 121543 ครั้ง)

ความหมายคู่ตัวเลขในเบอร์มือถือ 56 ถึง 99 ตอนที่ 2&nbsp;&nbsp;ความหมายเลข 56,65 ทรัพย์เสน่ห์ปัญญาดีเยี่ยมอุปนิสัย เป็นคนมีวาสนา มีทรัพย์มีโชค ชีวิตสุขสบาย มีโอกาสในชีวิตมาก มีความสุข ไม่มีตกต่ำอับจน ทำ...


ทำนายเลขทะเบียนรถ เลือกเลขทะเบียนรถอย่างไรให้เสริมดวงดี
(การดู 16104 ครั้ง)

&nbsp;เลขทะเบียนรถ ส่งผลกับชีวิตเหมือนเบอร์โทรหรือไม่"รถ" เป็นยานพาหนะที่เราต้องใช้กันเป็นประจำในการเดินทาง เปรียบเหมือนบริวารที่มีเราเป็นเจ้าของ แต่ละคันมีแผ่นป้ายหมายเลขทะเบียนที่ระบุตัวเลขของรถคันน...


เบอร์มงคลเครือข่าย AIS
(การดู 29164 ครั้ง)

เบอร์มงคลเครือข่าย TRUE
(การดู 17231 ครั้ง)

เบอร์มงคลเครือข่าย DTAC
(การดู 10149 ครั้ง)

เบอร์มงคลรวมทุกค่าย AIS TRUE DTAC
(การดู 608 ครั้ง)

รวมเบอร์เด่น เบอร์แนะนำประจำเดือนกันยายน 2564
(การดู 2184 ครั้ง)

&nbsp;รวมเบอร์เด่น เบอร์แนะนำประจำเดือนกันยายน 2564(UPDATE 24/9/64)สอบถามรายละเอียด, สั่งซื้อทาง Line : @SIMBERLNW/ คลิกลิงก์ https://lin.ee/b1sJyMQ/ สั่งซื้อผ่านหน้าเว็ป : www.berlnw.com[A] = เครือข่...


อยากได้เบอร์เสริมการเงิน เพิ่มตังค์ในกระเป๋า ต้องใช้เลขอะไร
(การดู 3850 ครั้ง)

&nbsp;เคล็ดลับ เลือกเบอร์เสริมการเงินต้องมีเลขอะไรในเบอร์บ้างเบอร์มงคล หรือ เบอร์เสริมชีวิต&nbsp;ที่หลายๆคนยุคนี้ได้รู้จักกันอย่างแพร่หลาย หลายท่านได้ลองใช้เสริมดวงดีกันไปก็มากมาย เป็นที่นิยมที่สุดในก...


โปรแกรมทำนายเบอร์โทรศัพท์
(การดู 11333 ครั้ง)

Berlnw.com ได้จัดทำ “โปรแกรมทำนายเบอร์มือถือ” โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บริการวิเคราะห์เบอร์มือถือของท่านได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ผู้ใช้งานเว็ปไซด์สามารถลองพิสูจน์ได้ทันที ว่าเบอร์มือถือมีผลกับชีวิตเราจริง...


ทำนายเบอร์ วิเคราะห์เบอร์มือถือ
(การดู 50729762 ครั้ง)


เลข2 ตัวเลขเสริมเสน่ห์ ส่งเสริมความมั่งคั่ง
(การดู 7382 ครั้ง)

&nbsp;"เลข 2" ตัวเลขเสริมเสน่ห์ ส่งเสริมความมั่งคั่งไม่ว่าจะสวย จะเท่ห์ จะหล่อ จะรวยแค่ไหน จะทำธุรกิจอะไร หากขาดเสน่ห์ดึงดูดไปอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสสำคัญไปได้อย่างไม่น่าเชื่อ เคยเจอไหมคนที่มองเฉยๆแล้ว...


เบอร์โทรบอกนิสัยได้อย่างไร
(การดู 3861 ครั้ง)

อารมณ์ ความรู้สึกของคนเราสุข เศร้า เสียใจ โกรธ ตื่นเต้น +ล้วนจับต้องไม่ได้ ไม่มีรูปธรรมแต่มีพลังงานให้เรารับรู้ได้เป็นความรู้สึกข้างในจนส่งผลออกมาในรูปแบบของการกระทำถ้าเรารู้สึกแบบไหนบ่อยๆเราก็แสดงออก...


เบอร์มังกร 789
(การดู 170405 ครั้ง)

เลขมังกร 789 พลังแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย
(การดู 21865 ครั้ง)

&nbsp;หากตัวเลขในเบอร์มือถือของท่านมีเลข 789 อยู่ภายในเบอร์เบอร์นั้นคือ “เบอร์มังกร 789″ เบอร์เสริมพลังชีวิตแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย เลขมังกร 789 และ กลุ่มเลขตระกูลมังกร 879 878 787 987 978 782 287 คือก...


เลข6 ตัวเลขเสริมเสน่ห์ ส่งเสริมความมั่งคั่ง ตอน2
(การดู 1897 ครั้ง)

เลข6 เลขเสริมเสน่ห์ ส่งเสริมความมั่งคั่ง ตอน2( ต่อเนื่องจาก ตอนที่แล้ว เลข2 )&nbsp;เสน่ห์ของเลข 6เลข 6 เป็นตัวแทนของดาวศุกร์ เป็นตัวแทนของ ความรัก การเงิน ความสุข All Inclusive อยุ่ที่นี่ที่เดียว มีเส...


3 ข้อน่าคิด ก่อนตัดสินใจ เปลี่ยนเบอร์ เปลี่ยนชีวิต
(การดู 6363 ครั้ง)

&nbsp;หากท่านกำลังสงสัยว่า เบอร์โทรนั้นมีอิทธิพลกับชีวิตเราได้จริงหรือ สิ่งนี้จะมาเกี่ยวข้องกันได้อย่างไร?ผมเคยได้ยินเรื่องนี้มาสักพัก สัก 3-4 ปีที่แล้ว คนรอบตัวหลายคนมาเล่าให้ฟังว่าโดนทักเบอร์ไม่ดี ม...


เบอร์ VIP
(การดู 96314 ครั้ง)

Choose your number
เบอร์มงคล A+ 100%

ทุกเบอร์ในเว็บไซต์เบอร์เทพ ผ่านการคัดเลือกมาอย่างถี่ถ้วนตามหลัก ศาสตร์พลังตัวเลข โดยผู้เชียวชาญด้านพลังตัวเลขในเบอร์มือถือ ท่านสามารถเลือกเบอร์มือถือเองได้ โดยเลือกให้เหมาะสมกับอาชีพของท่าน และสิ่งที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิต (ค้นหาเบอร์มงคลที่ท่านต้องการที่นี่) เมื่อเลือกเบอร์ที่ต้องการได้แล้ว ก็กดที่ตัวเลขเบอร์มือถือ เพื่ออ่านความหมาย คำทำนายเบอร์ ซึ่งเราก็ได้ทำระบบวิเคราะห์เบอร์มือถือไว้ให้ท่านอ่านความหมายของเบอร์เองได้อย่างละเอียดและแม่นยำ ซึ่งขอย้ำว่าผลรวมในเบอร์มือถือจะไม่ส่งผลกับตัวเรา รวมถึงวันเดือนปีเกิดของเราด้วย ก็ไม่เกี่ยวกับการเลือกเบอร์มงคล ทั้งนี้การเลือกเบอร์มงคลให้เห็นผลและตรงจุดที่สุด ท่านควรเลือกตามอาชีพและเรื่องที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆ เลือกเบอร์ให้เหมาะสมกับสิ่งที่แต่ละคนต้องการ เท่านี้ท่านก็จะสมปรารถนาดังที่หวัง ให้เบอร์มือถือมาช่วยเสริมพลังชีวิตของท่านในสิ่งที่ท่านขาด แล้วท่านก็จะพบกับความน่าอัศจรรย์ของศาสตร์พลังตัวเลข เมื่อท่านได้ลองเปลี่ยนเบอร์มือถือแล้วจริงๆ